PRO PARTNERS HOLDING: Transformácia finančného kontrolingu v skupine Pro Partners Holding

Lepší manažérsky reporting, efektívnejšie plánovanie a jednoduchší prístup k relevantným finančným údajom.

PRÍNOSY V SKRATKE

SOLUTION OVERVIEW

Pro Partners Holding

Pridanú hodnotu Qliku vidíme v tom, že sa človek vie pozrieť na financie z globálneho hľadiska a po pár klikoch aj v totálnom detaile účtovného prípadu, tak mu to otvára neskutočné možnosti aj do budúceho plánovania, resp. manažérskeho rozhodovania. Keď sa pozeráme na sumárne čísla tržieb či nákladov, tak to niekedy úplne nedá takú tú žiarovku nad hlavu – že čo sa tam reálne stalo alebo deje. Ale keď si človek to vie pozerať na úrovni jednotlivých subkategórií alebo teda analytických detailov, tak tak je to úplne o niečom inom.

Radovan Parilla, Investment Analyst, Pro Partners Holding

Case study: Transformácia finančného kontrolingu v skupine Pro Partners Holding - Emarkanalytics

V skupine Pro Partners Holding (PPH) bol dlho hlavným nástrojom na spracovanie finančných údajov a reporto-vanie Excel. S narastajúcim počtom dcérskych spoločností a komplexitou ich štruktúr sa však stal nedostačujúcim pre jednotný holdingový manažér-sky reporting. Preto skupina začala hľadať novú platformu a riešenie. Na obzore sa objavil Qlik.

Qlik na finančnom kontrolingu

Na začiatku stála ambícia zlepšiť manažérsky reporting a kontroling, dnes Qlik poskytuje v PPH komplexnú podporu pre finančný controlling a manažérsky reporting. Pravidelne, prakticky denne, využíva Qlik v PPH zhruba poltucet užívateľov.

Potom je tu ešte pomerne veľká skupina užívateľov, ktorí po Qliku siahnu občas – párkrát mesačne. Qlik majú poruke vždy, keď práve potrebujú vytiahnuť informácie pre svoju prácu, pričom každý užívateľ má prístup iba k preňho relevantným informáciám. Aplikácie poskytujú jednoduché prehľady s dôležitými ukazovateľmi výkonnosti, minimalizujú nutnosť preklikávania medzi systémami a zložitými tabuľkami.

Krídla pre finančné oddelenie

Qlik odľahčil pracovníkov na účtovnom oddelení od manažérskych otázok a zlepšil prístup k relevantným informáciám. Aplikácia obsahuje moduly pre jednotlivé projekty a pre holding ako celok, umožňujúce sledovať vývoj tržieb, nákladov a hospodárskeho výsledku.

Okrem toho umožňuje prístup k analytickým účtom a detailným účtovným prípadom, čo pomáha pri manažérskych rozhodnutiach.

Keďže PPH spravuje viacero entít z rôznych oblastí a každý sektor má svoje špecifické ukazovatele, jednou z úloh Qliku je pomôcť manažérom PPH tieto KPIs priebežne monitorovať a zlepšovať.

Zároveň umožňuje manažérom generovať reporty a poskytuje rôzne pohľady na účtovné závierky, ako je zisk a strata (PnL) a súvahové účty. V PPH si pochvaľujú na Qliku rýchly prístup k finančným údajom – všetko je online.

Qlik a Inphinity ako superkombo

Benefitom však nie sú len informácie, ktoré užívatelia získavajú z Qliku. Qlik spoločne s write-back rozšrením Inphinity Forms toho do PPH prinášajú oveľa viac. Zjednocujú plánovacie procesy, poskytujú prehľad, zlepšujú auditovateľnosť, realizujú schvaľovací proces a tiež zjednocujú komunikáciu medzi entitami v skupine.

Tento prínos je viditeľný aj u projektových manažérov, ktorí pracujú na viacerých projektoch s rôznymi štruktúrami a plánovacími postupmi. Qlik im významne zjednodušuje porovnávanie a plánovanie projektov.

 

Viac času

Jednou z hlavných činností finančného oddelenia v PPH sú reporting a analýza. Na tom sa zo zabehnutím Qliku nič nezmenilo, čo je však iné, je časový fond, ktorý sa na tieto aktivity zmenšil. To umožnilo projektovým manažérom venovať sa iným úlohám.

Jedným z dôvodov, prečo je tomu tak, je schopnosť Qliku prevádzať ľahké zmeny a tiež jeho intuitívnosť, ktorá je vyššia než u iných nástrojov.

Najväčšie hity

A čo si v PPH na Qliku a Inphinity pochvaľujú najviac? Pomáhajú odhaľovať skryté neefektivity a umožňujú robiť “informované” manažérske rozhodnutia. Je schopný s prehľadom spracovať veľké objemy, čo výrazne uľahčí prácu s nimi. Je rýchly, eliminuje chyby a umožňuje porovnávanie a predikcie. Nové možnosti prináša do práce s historickými údajmi, ktorá je omnoho detailnejšia, spoľahlivejšia a rýchlejšia. Taktiež pomáha v rozhodovacom procese a vytváraní finančných plánov na základe historických dát.

Plánovacia revolúcia

Vďaka Inphinity Forms dosiahli v PPH zásadnú zmenu v plánovacich procesoch. Riešenie prinieslo úplne novú úroveň kvality plánovania, keď vďaka Inphinity Forms je možné údaje zadávať alebo editovať priamo v nástroji, ktorý bol dovtedy vnímaný ako iba ako read-only.

Primárne zjednodušuje proces plánovania a zjednocuje štruktúru pre jednotlivé podniky, ktorá umožňuje efektívne plánovať a rozhodovať sa.

    Name and surname

    Company

    E-mail

    I consent to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities by EMARK Group.
    For more information, including a specification of the EMARK Group and the scope of the specific marketing activities for which you consent, please see the Personal Data Protection and Privacy HERE.