EMARK AI prieskum na
Forbes Business Festivale

Zapojte sa do nášho prieskumu, vyplňte dotazník a formulár nižšie a vyhrajte iPad.

Soutěžní cena

Kniha dle vlastního výběru

Třem nejlepším soutěžícím zakoupíme knihu dle vlastního výběru v rámci nabídky online obchodu Martinus.cz v hodnotě až 500 Kč.

Zda to bude studijní literatura, sci-fi, beletrie, kuchařka nebo detektivka necháme zcela na vás. 

Survey - Emarkanalytics

  Súhlas so spracovaním osobných údajov:

  Bližšie informácie vrátane špecifikácie spoločností EMARK Group a rozsahu konkrétnych marketingových aktivít, pre ktoré udeľujete súhlas, nájdete v Podmienkach ochrany osobných údajov a súkromia  TU.

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

  Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je EMARK s.r.o. www.emarkanalytics.com.

  Miesto a trvanie súťaže

  Súťaž prebieha vo štvrtok 30. mája 2024 od 8:00 do 18:00 na webovej stránke https://emarkanalytics.com/survey/.

  Pravidlá súťaže

  Výhrou je zariadenie iPad 10.9″ 64 GB wifi, strieborný 2022 v hodnote 428,90 (príklad: https://www.alza.sk/ipad-10-9-64-gb-wifi-modry-2022-d7469137.htm). Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhry avšak v podobnej hodnote.

  O vyhodnotení súťaže, výhre a prípadnom poradí výhercov v súťaži rozhoduje odborná porota menovaná prevádzkovateľom súťaže. Porota vyžrebuje výhercu spomedzi súťažiacic, ktorí splnili všetky podmienky stanovené pre úspešné zaradenie do súťaže. Porota vyžrebuje 1 (slovom: jedného) súťažiaceho, ktorý získa cenu.

  Podmienky účasti v súťaži

  Súťaže sa môže zúčastniť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručenie výhry v Slovenskej republike, ktorá spĺňa ostatné podmienky podľa týchto pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).

  Súťažiaci sa do Súťaže zapojí zodpovedaním otázok prieskumu, a vyplnením kontaktného formulára, čo potvrdí stlačením tlačidla „Odoslať odpoveď“. Podmienkou účasti v súťaži je udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov vo formulári na marketingové účely. 

  Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie týchto pravidiel technickými a inými prostriedkami a v prípade ich porušenia alebo dôvodného podozrenia z ich porušovania alebo obchádzania je prevádzkovateľ oprávnený vylúčiť súťažiaceho zo súťaže alebo mu bez náhrady nevydať výhru; rozhodnutie prevádzkovateľa o takomto postupe je konečné a prevádzkovateľ nie je povinný preukazovať jeho dôvody.

  Účasťou v súťaži účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami súťaže a súhlasí s nimi, najmä s nižšie uvedenými súhlasmi.

  Oznámenie a doručenie výhier

  Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržanie a splnenie podmienok týchto pravidiel. Prevádzkovateľ môže v priebehu súťaže pravidlá upraviť alebo doplniť. Na výhry nevzniká právny nárok. Výhry nie sú prenosné, prevoditeľné v hotovosti ani inak kompenzovateľné v naturáliách.

  Výherca bude o svojej výhre informovaní e-mailom po skončení súťaže, najneskôr však do 5 pracovných dní. Výherca bude zároveň vyzvaný, aby kontaktovali prevádzkovateľa a dohodli si spôsob prevzatia výhry. V prípade, že si výherca do 10 pracovných dní od oznámenia o výhre nedohodne spôsob doručenia výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udelená.

  Záverečné ustanovenia

  Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právne predpisy Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

  Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné technické problémy súvisiace s účasťou v súťaži.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať vo všetkých záležitostiach súvisiacich s priebehom Súťaže, vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia ktoréhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez akejkoľvek náhrady, najmä z dôvodu nedodržiavania pravidiel súťaže alebo len na základe podozrenia z nedodržiavania pravidiel súťaže, porušenia právnych predpisov Slovenskej republiky, konania, ktoré podľa posúdenia Prevádzkovateľa môže ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušenia pravidiel fair play alebo iného zavrhnutiahodného konania súťažiaceho, ako napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie, ktoré nekalým spôsobom ovplyvňuje výsledky Súťaže. Prevádzkovateľ je oprávnený prijať rozhodnutie podľa tohto bodu kedykoľvek v priebehu súťaže až do odovzdania výhier.

  Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých účastníkov. Aktuálne, úplné a záväzné znenie pravidiel súťaže je k dispozícii na webovej stránke súťaže: www.emarkanalytics.com/survey. V prípade akýchkoľvek nejasností môžu účastníci súťaže kontaktovať marketing@emarkanalytics.com.

   

  Tieto pravidlá sú platné a účinné od 29. mája 2024.

   Name and surname

   Company

   E-mail

   I consent to the processing of my personal data for the purposes of marketing activities by EMARK Group.
   For more information, including a specification of the EMARK Group and the scope of the specific marketing activities for which you consent, please see the Personal Data Protection and Privacy HERE.