Emark

Ochrana osobných údajov a súkromia

Venujte nám pár minút a prečítajte si
s akou pozornosťou sa staráme o osobné dáta.

Ochrana osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ v rámci účelov realizovaných na právnom základe zmluvy alebo plnenia zákonných povinností vždy tá spoločnosť EMARK Group, s ktorou je uzavretý príslušný zmluvný vzťah alebo ktorej sa zákonné povinnosti ukladajú. Spoločnosťami EMARK Group sa rozumejú nasledovné spoločnosti:

 • EMARK s.r.o., ID: 35803606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: info@emarkanalytics.com, tel. kontakt: +421-2-5564 1106,
 • EMARK S.R.O., ID: 628 003 716, so sídlom Suite 2.01A, 1753 Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, Austrália, email: info@emarkanalytics.com.au
 • EMARK QS, s. r. o., ID: 36744972, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: info@emarkanalytics.com, kontakt: +421-2-5564 1106
 • Inphinity s. r. o., ID: 44389744, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: info@emarkanalytics.com, tel. kontakt: +421-2-5564 1106
 • Inphinity Limited, ID: 12513383, so sídlom Soho Square Center info, 18 Soho Square, Londýn, W1D 3QL, Veľká Británia, týmto tiež beriem na vedomie, že Inphinity Limited sa nachádza mimo Európskej únie, a preto v tomto prípade môže byť uskutočňovaný prenos osobných údajov z Európskej únie do tretej krajiny (Veľká Británia); keďže však Komisia vydala rozhodnutie o primeranosti podľa čl. 45 ods. 3 GDPR, t.j. o primeranej ochrane osobných údajov zo strany Spojeného kráľovstva, nie je potrebné získať súhlas na prenos osobných údajov, email: info@emarkanalytics.com
 • EMARK s.r.o., ID: 28861281, so sídlom náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, email: info@emarkanalytics.com, tel. kontakt: +420-2-26230692

(ďalej spolu len „spoločnosti EMARK Group“ alebo jednotlivo „spoločnosť EMARK Group“).

V ostatných prípadoch vystupujú spoločnosti EMARK Group ako spoloční prevádzkovatelia, pričom v zmysle dohody sa v týchto prípadoch určila zodpovednosť za plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie Vašich práv a povinnosť poskytovať Vám informácie o spracúvaní osobných údajov, slovenskej spoločnosti EMARK s.r.o., IČO: 35803606, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika. Z tohto dôvodu je možné, ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v týchto prípadoch, kedykoľvek kontaktovať vyššie uvedenú spoločnosť EMARK s.r.o. na nasledovných kontaktných údajoch:

 • EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14841 04 BratislavaSlovenská republikae-mail: privacy@emarkanalytics.comkontakt: +421-2-5564 1106.

Ako je uvedené aj nižšie v týchto podmienkach v niektorých prípadoch sa Vaše osobné údaje sprístupňujú a poskytujú aj spoločnostiam skupiny Qlik, ktoré v takom prípade môžu vystupovať ako samostatný prevádzkovateľ alebo ako náš sprostredkovateľ (viď nižšie). Za spoločnosti skupiny Qlik sa považujú spoločnosti QlikTech Netherlands B.V., QlikTech Inc. a ich spriaznené osoby, ako je uvedené na stránke www.qlik.com TU.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom osoby prevádzkovateľa, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na e-mail: privacy@emarkanalytics.com, tel. kontakt: 02-5564 1106, pričom Vám radi zodpovieme všetky Vaše otázky o tom, kto a ako spracúva Vaše osobné údaje vo Vašom konkrétnom prípade.

Pre aké účely, na akom právnom základe a po akú dobu spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach (pre uvedené účely), a to na právnom základe, ako je špecifikovaný pri konkrétnom účele spracúvania osobných údajov. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak táto uplynie v posledný deň kalendárneho roka, v ktorom má dôjsť k ukončeniu uchovávania Vašich osobných údajov pre daný účel.

ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD DOBA UCHOVÁVANIA
Predzmluvné vzťahy so zákazníkmi:

Vaše osobné údaje musíme spracúvať v prípade, ak ste ako zákazník prejavili záujem o naše služby, a to za účelom komunikácie ohľadom možnosti a podmienok poskytnutia služieb (vrátane analýzy prostredia, návrhu architektúry riešenia, overenia vhodnosti navrhnutého riešenia v špecifických podmienkach zákazníka atď.), ako aj rokovania ohľadom zmluvných podmienok.

 

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné, keďže na základe Vašej žiadosti je potrebné vykonať opatrenia pred uzavretím zmluvy (ide o tzv. predzmluvné vzťahy).

 

Po dobu, po ktorú trvá komunikácia ohľadom predzmluvných vzťahov, najdlhšie však 1 rok.

Objednávky, uzatváranie, plnenie  a ukončovanie zmlúv so zákazníkmi:

V prípade, ak máte záujem objednať si služby ponúkané v našom portfóliu, sme nútení spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme mohli riadne prijať a vybaviť Vašu objednávku, ale aj poskytnúť Vám objednané služby, vybaviť reklamáciu, ukončiť zmluvný vzťah a vykonávať ďalšie činnosti a úkony s tým súvisiace.

 

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili.

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

Rozvoj podnikania:

Vykonávame aj všeobecný prieskum potenciálnych zákazníkov a zmluvných partnerov z vlastnej siete kontaktov, z verejných zdrojov (štandardné obchodné  kontakty uvedené na web stránkach) alebo obdržané pri osobnej komunikácii so žiadosťou o ďalšie oslovenie, ako aj kontaktov, ktoré sa prihlásili na odber newslettra alebo sa zúčastnili podujatia či inej marketingovej akcie, prípadne ktorých osobné údaje boli poskytnuté od osôb participujúcich v skupine Qlik, a vedieme evidenciu potenciálnych a existujúcich zákazníkov a zmluvných partnerov vrátane aktivity vykonanej za účelom získania a udržania takéhoto zákazníka a/alebo zmluvného partnera.

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvýšiť predajnosť služieb nachádzajúcich sa v našom portfóliu a rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, nadviazať spoluprácu s potenciálnym zákazníkom či zmluvným partnerom, znížiť administratívnu záťaž spojenú s rozvojom podnikania a zároveň zabezpečiť, aby nedochádzalo k viacnásobnému oslovovaniu tých potenciálnych zákazníkov a zmluvných partnerov, ktorí nemajú záujem o ponúkané služby, či spoluprácu.

 

Po dobu trvania komunikácie s potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom a po dobu trvania zmluvného vzťahu s existujúcim zákazníkom a zmluvným partnerom a 3 roky od zániku tohto zmluvného vzťahu.

Priamy marketing:

Ak ste si už u nás v minulosti zakúpili služby od ktorejkoľvek spoločnosti EMARK Group, tak máme záujem Vám ponúkať aj možnosť zakúpenia inej podobnej služby, ktorá je v našom portfóliu. Z tohto dôvodu Vám budeme zasielať ponuku takýchto podobných služieb, o ktoré by ste mohli mať záujem. Ide o tzv. priamy marketing.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť našich služieb a dopyt po nich, a to vo vzťahu k zákazníkom, ktorí si už u nás služby zakúpili, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných službách z nášho portfólia ponúkať (zasielať). Voči Vášmu spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať.

 

Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 5 rokov po jeho ukončení.

Marketingové aktivity:

Aj v prípadoch, ak nejde o priamy marketing (napr. nie ste ešte náš zákazník alebo Vám chceme ponúknuť služby, ktoré nie sú podobné so službami, ktoré ste u nás zakúpili), máme záujem Vás informovať o novinkách, ponukách, pozvánkach na podujatia, školeniach, či špeciálnych akciách a reklamných ponukách. Takéto informovanie plánujeme robiť telefonicky, e-mailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo iným obdobným spôsobom.

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

Účasť na podujatiach a testovaní služieb:

V prípade, ak sa prihlásite na  seminár, webinár, školenie, konferenciu či iné podujatie, alebo prejavíte záujem  otestovať niektorú z našich služieb, potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme mohli zabezpečiť Vašu účasť na takomto podujatí alebo Vám sprístupniť žiadanú službu, a to vrátane s tým spojeného získavania spätnej väzby (feedbacku) a zisťovania spokojnosti. Ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie kontroly prístupu na  podujatia, pri ktorých je obmedzený počet účastníkov alebo ide o spoplatnené podujatie registrovaných účastníkov, vyhotovuje sa na podujatiach aj prezenčná listina.

 

Váš súhlas v tomto prípade nie je potrebný, nakoľko prejavením záujmu o účasť na podujatí či otestovaní niektorej z našich služieb, sa zakladá zmluvný vzťah, v rámci ktorého budeme zabezpečovať Vašu účasť, prípadne testovanie služby z Vašej strany a vykonávať s tým spojené činnosti.

 

 

Po dobu trvania podujatia, prípadne možnosti testovania služby a 1 mesiac po ich ukončení.

Fotografie a/alebo videá:

Máme záujem s Vaším súhlasom vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých bude zachytená Vaša podoba. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme na propagáciu našej činnosti a aktivít, a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä LinkedIn, Facebook, Instagram), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.

 

Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

Fotografie a/alebo videá bez Vašej priamej podoby:

Rovnako máme záujem vyhotovovať fotografie a/alebo videá, na ktorých síce bude zachytená Vaša podoba, ale iba z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čím sa stane Vaša identita menej rozpoznateľná. Tieto fotografie a/alebo videá použijeme iba na propagáciu tej činnosti, v rámci ktorej bola Vaša podoba zachytená (napr. účasť na určitom nami organizovanom podujatí, napr. workshope), a to najmä formou ich zverejnenia v reklamných a propagačných materiáloch, v médiách (televízia, rozhlas, tlač), na webstránke, v príspevkoch a v platenej reklame na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, YouTube), v mailoch, newslettroch a vo vyhľadávaní Google.

 

Na takéto spracúvanie sa nevyžaduje Váš súhlas, keďže tieto fotografie a/alebo videá nevyhnutne potrebujeme na propagáciu podujatia alebo aktivitou, ktorej sa zúčastňujete a ktorá súvisí s našou podnikateľskou činnosťou (ide o náš oprávnený záujem) a fotografie a/alebo videá sú vyhotovované z diaľky alebo v rámci väčšieho počtu ľudí, čo znamená, že Vaša podoba bude ťažšie rozpoznateľná. Okrem uvedeného Vám bude vždy umožnené sa vyhnúť zachyteniu Vašej podoby, pričom ak k tomu dôjde, avšak nebudete mať záujem byť na fotografii a/alebo videu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a my zabezpečíme výmaz Vašej podoby alebo nezverejnenie fotografie a/alebo videa, ak to bude z našej strany možné.

 

Po dobu 5 rokov od vyhotovenia fotografie a/alebo videa, ak nebudete skôr úspešne namietať proti takémuto spracúvaniu.

 

Články, reklamné a marketingové podklady:

V niektorých prípadoch máme záujem vyhotovovať a zverejňovať články, blogy a iné reklamné a marketingové podklady, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (napr. ako autora článku, či ako poskytovateľa referencie alebo iných vyjadrení).

 

 

V prípade, ak máme za týmto účelom s Vami uzavretú zmluvu (napr. zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu), nepotrebujeme Váš ďalší súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Ak však zmluvu uzavretú nemáme, jediným právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas.

 

Po dobu trvania zmluvy alebo po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

Dodávatelia, externí pracovníci a zmluvní partneri:

Ak ste naším dodávateľom, externým pracovníkom alebo iným zmluvným partnerom (napr. vendorom, Qlik partnerom, OEM partnerom), tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne ju ukončiť, ak to bude potrebné.

 

Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

Zdieľanie a prípadný prenos údajov:

Vaše osobné údaje potrebujeme taktiež zdieľať medzi spoločnosťami skupiny EMARK group, a to za účelom riešenia vnútorných administratívnych činností skupiny EMARK Group, ako aj pre  rýchlejšiu, hospodárnejšiu a efektívnejšiu starostlivosť o zákazníkov a zmluvných partnerov. V tomto prípade môže dochádzať aj k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín (napr. Austrálie).

Vaše základné osobné údaje taktiež potrebujeme zdieľať spoločnostiam skupiny Qlik (najmä americkej spoločnosti QlikTech Inc. či spoločnosti Zift Solutions, Inc.), a to za účelom zabezpečenia predaja Qlik riešení, vybavovania objednávok a dopytov zákazníkov, či potreby preukazovania uskutočnenia plnenia, ktoré je poskytované niektorou zo spoločností Qlik alebo ňou financované. V tomto prípade môže dochádzať aj k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín (napr. USA).

 

Na spracúvanie Vašich osobných údajov pre tento účel nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem a oprávnený záujem tretích strán (spoločností  skupiny Qlik), ktorým je záujem zdieľať základné údaje o zákazníkoch a iných zmluvných partneroch v rámci skupiny spoločností EMARK group z dôvodu potreby riešenia vnútorných administratívnych činností skupiny EMARK Group, ako aj pre  rýchlejšiu, hospodárnejšiu a efektívnejšiu starostlivosť o zákazníkov a zmluvných partnerov, ako aj za účelom efektívneho predaja Qlik riešení, vybavovania objednávok a dopytov zákazníkov, či potreby preukazovania uskutočnenia plnenia, ktoré je poskytované niektorou zo spoločností Qlik alebo ňou financované.

 

 

Po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi zákazníkom/ zmluvným partnerom a niektorou zo spoločnosti EMARK Group a 4 roky po jej ukončení.

Kontaktné osoby:

Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zákazníka, či iného  zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú.

 

 

V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie takejto zmluvy.

 

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení.

Účtovníctvo:

Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne).

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené.

 

Po dobu 10 rokov od vyhotovenia účtovného dokumentu/podkladu.

Dane:

Taktiež máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú.

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov.

 

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, zväčša po dobu 10 rokov od vyhotovenia daňového dokumentu/podkladu.

Právne nároky:

V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb.

 

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom.

 

Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).

Správa registratúry:

Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty a iné záznamy v rámci registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky.

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona.

 

Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania, v rámci bežnej korešpondencie však zväčša 3 roky. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu spracúvame Vaše osobné údaje, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.

Tvorba štatistík:

V niektorých prípadoch vytvárame štatistiky z osobných údajov pre zhodnotenie výsledkov našej činnosti, pričom v tomto procese sú osobné údaje anonymizované a výsledky štatistiky obsahujú iba údaje, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe.

 

Máme za to, že pre uvedené spracúvanie osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas, keďže štatistiky vytvárame z už dostupných osobných údajov, ktoré sú oprávnene spracúvané pre iné účely, a teda tvorba štatistík z nich je iba odvodeným účelom.

 

Počas tvorby príslušnej štatistiky, výsledkom ktorej je vytvorenie štatistiky anonymizovaných údajov.

Nevyhnutné (essencial) cookies:

Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť našej webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky.

 

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu.

 

Po dobu uvedenú v texte „Cookies“ zverejnenom na webovej stránke.

Dobrovoľné (non-essential) cookies:

Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, analýzu a vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Využívame cookies tretích strán, napr. spoločnosti Google.

 

Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Po dobu uvedenú v texte „Cookies“ zverejnenom na webovej stránke.

Kontaktné formuláre na webstránke www. emarkanalytics.com:

Na našej webovej stránke máme zverejnené viaceré kontaktné formuláre a chat, prostredníctvom ktorých nás môžete kontaktovať a osloviť (napr. za účelom zodpovedania dopytu alebo otázky ohľadom našich služieb, podpory alebo pomoci (helpdesk), vyžiadania a stiahnutia demoverzie vybraných služieb alebo konkrétnej služby (produktu), stiahnutia marketingového alebo obchodného materiálu (e-book, whitepaper atď.)a pod.). Z tohto dôvodu musíme spracúvať aj Vaše osobné údaje, ktoré vo formulári alebo chate uvediete, prípadne, ktoré nám sprístupníte na základe ďalšej komunikácie, a to pre účely vybavenia príslušného dopytu.

 

Na spracúvanie Vašich osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme Vás súhlas, nakoľko Vaše dopyty považujeme za žiadosti, ktoré sa týkajú predzmluvných alebo zmluvných vzťahov.

V prípade formuláru, ktorým žiadate o zasielanie newslettra, resp. súhlasíte s marketingovými aktivitami, sa bude na spracúvanie Vašich osobných údajov vyžadovať Váš súhlas.

 

Po dobu riešenia príslušného dopytu.

 

V prípade formuláru pre newsletter, resp. keď súhlasíte s marketingovými aktivitami, po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

 

Nábor zamestnancov:

V prípade, ak nás oslovíte so žiadosťou o zamestnanie (napr. prostredníctvom formuláru na to určeného), spracúvame Vaše osobné údaje pre účely posúdenia Vášho životopisu, či iných údajov, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete, ako aj pre účely výberového konania a súvisiacej komunikácie, ktorá sa s náborom zamestnancov spája vrátane informovania o Vašej úspešnosti/neúspešnosti ako uchádzača o zamestnanie.

 

V prípade, ak nás oslovíte so žiadosťou o zamestnanie na konkrétne otvorené pracovné miesto (pozíciu), spracúvame Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu, a to v rámci tzv. predzmluvných pracovno-právnych vzťahov.

 

Pokiaľ žiadate o zamestnanie bez toho, aby sme mali otvorenú konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú žiadate, resp. chcete, aby sme Vaše osobné údaje uchovávali pre prípadné v budúcnosti otvorené pracovné miesta, môžeme Vás do databázy uchádzačov zaradiť len, ak nám na to udelíte súhlas.

 

V tomto prípade uchovávame Vaše údaje po dobu trvania výberového konania a 3 roky po jeho ukončení,  a to pre prípad, ak by v súvislosti s výberovým konaním vznikli určité právne nároky, ktoré by bolo potrebné preukázať alebo vyvrátiť.

 

V druhom prípade uchovávame údaje po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, najneskôr však po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).

Sociálne siete:

Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej činnosti, zriadili sme na sociálnych sieťach (napr. LinkedIn) vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o našej činnosti, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách.

 

Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík.

 

Po dobu existencie fanúšikovskej stránky, užívateľského účtu, kanála, najneskôr po dobu 5 rokov od začatia spracúvania osobných údajov.

IT bezpečnosť:

Keďže nám veľmi záleží na zabezpečovaní ochrany dát a informačnej bezpečnosti v našej organizácii, môžeme spracúvať osobné údaje aj z dôvodu, že je to potrebné z dôvodu IT bezpečnosti, bezpečnostných incidentov a riešenia iných otázok súvisiacich s IT správou.

 

Uvedené môžeme realizovať aj bez súhlasu, keďže naším záujmom je ochrániť informačné systémy, a teda aj Vaše osobné údaje. V tomto prípade spracúvame najmä údaje o Vašej IP adrese.

 

Po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie dosledovania bezpečnostného incidentu, najneskôr po dobu 6 mesiacov.

GDPR:

Máme záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona.

 

Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona.

 

Po dobu 5 rokov od vytvorenia výstupu.

 

Komu sprístupňujeme a prenášame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou našich zmluvných partnerov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov v našom mene a zabezpečujú ich ochranu podľa našich pokynov (sprostredkovatelia). Ide najmä o poskytovateľov cloudových služieb (od webhostingu až po aplikácie využívajúce pre komunikáciu), účtovných, marketingových a IT služieb.

Nakoľko skupina EMARK pôsobí aj v Austrálii, v prípade, ak využívame služby sprostredkovateľov usadených v Austrálii, dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do Austrálie. Prenos je možné uskutočňovať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko (i) dochádza k poskytnutiu primeraných záruk, a (ii) ako dotknutá osoba máte k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy, a to v zmysle štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov prijatých Komisiou, ktoré sme uzavreli s takýmto sprostredkovateľom.

Naším sprostredkovateľom je aj spoločnosť Zift Solutions, Inc. (ďalej len „Zift“), ktorá zabezpečuje vybrané cloudové služby v riešení Qlik, pričom Vaše osobné údaje uchováva v dátových centrách v USA, a teda v tomto prípade dochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny. Prenos je možné uskutočňovať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko (i) dochádza k poskytnutiu primeraných záruk, a (ii) ako dotknutá osoba máte k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy, a to v zmysle štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Komisia EÚ, ktoré sme uzavreli aj so spoločnosťou Zift. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti Zift sú dostupné TU. Okrem uvedeného, spoločnosť Zift participuje na tzv. EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), a to v zmysle rozhodnutia Komisie o primeranosti zo dňa 10.7.2023 týkajúce sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, a je uvedená v zozname týchto participantov, viď: Participant Detail Zift Solutions (dataprivacyframework.gov).

Vaše osobné údaje poskytujeme aj iným spoločnostiam skupiny Qlik, a to z dôvodu zabezpečenia predaja Qlik riešení, vybavovania objednávok a dopytov zákazníkov, či potreby preukazovania uskutočnenia plnenia, ktoré je poskytované niektorou zo spoločností Qlik alebo ňou financované.  V prípade, ak uzatvárate zmluvu priamo so spoločnosťou skupiny Qlik, považuje sa táto spoločnosť skupiny Qlik za prevádzkovateľa, v ostatných prípadoch je naším sprostredkovateľom. Podmienky ochrany osobných údajov Qliku nájdete na stránke www.qlik.com TU, pričom v prípade prenosu osobných údajov do USA platia rovnaké informácie, ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku pri spoločnosti Zift, pričom QlikTech Inc. je taktiež participantom tzv. EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), viď.: Participant Detail QlikTech Inc. (dataprivacyframework.gov).

V prípade, ak využívame právne služby audítorov, advokátov alebo iných regulovaných profesií, tak títo sa považujú za samostatných prevádzkovateľov, a preto sú povinní zabezpečiť ochranu Vašich osobných údajov podľa vlastných podmienok.

Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť. Jednotlivé práva môžete uplatniť u príslušného prevádzkovateľa na kontaktných údajoch uvedených vyššie v týchto podmienkach.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Môžeme Vám poskytnúť iba Vaše osobné údaje, no nie osobné údaje iných osôb. Taktiež v prípadoch, kedy by prístup nepriaznivo ovplyvnil práva inej osoby, nemáme povinnosť Vám takýto prístup umožniť. Vo Vašej žiadosti o prístup zrozumiteľne označte tie osobné údaje, ku ktorým žiadate prístup. Ak sa vyskytnú pochybnosti, môžeme Vás kontaktovať so žiadosťou, aby nám spresnili údaje, ktoré požadujete. Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, bude spoplatnené za administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Voči priamemu marketingu máte právo vždy namietať!

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto súhlas poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa, ak nie je možné iným spôsobom súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk), prípadne inému príslušnému dozornému orgánu, ktorého kontaktné údaje nájdete tu: Data Protection Authorities – European Commission (europa.eu).

Je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné alebo povinné?

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy alebo plnenia zákonných povinností, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy alebo porušenie zákonnej povinnosti. V prípade nevyhnutných cookies môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nefunkčnosť webstránky. V ostatných prípadoch nemá pre Vás neposkytnutie osobných údajov žiaden nepriaznivý následok.

Verzia aktualizovaná dňa: 1.3.2024