Ochrana soukromí a osobních údajů

Věnujte nám pár minut a přečtěte si s jakou
pozorností se staráme o osobní data

Ochrana osobních údajů a Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu všechny procesy zpracování osobních údajů průběžně analyzujeme a zajišťujeme jejich soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a také se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce v rámci účelů realizovaných na právním základě smlouvy nebo plnění zákonných povinností vždy ta společnost EMARK Group, se kterou je uzavřen příslušný smluvní vztah nebo které se zákonné povinnosti ukládají. Společnostmi EMARK Group se rozumí následující společnosti:

 • EMARK s.r.o., ID: 35803606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: privacy@emarkanalytics.com, tel. kontakt: +421-2-5564 1106
 • EMARK S.R.O.,ID: 628 003 716, so sídlem Suite 2.01A, 1753 Botany Road, Banksmeadow NSW 2019, Austrálie, email: info@emarkanalytics.com.au
 • EMARK QS, s.r.o., ID: 36744972, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: info@emarkanalytics.com, kontakt: +421-2-5564 1106
 • Inphinity s.r.o., ID: 44389744, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, email: info@emarkanalytics.com, kontakt: +421-2-5564 1106
 • Inphinity Limited, ID: 12513383, se sídlem Soho Square Center info, 18 Soho Square, Londýn, W1D 3QL, Velká Británie – tímto také beru na vědomí, že Inphinity Limited se nachází mimo Evropskou unii, a proto v tomto případě může být uskutečňován přenos osobních údajů z Evropské unie do třetí země (Velká Británie); vzhledem k tomu, že nicméně Komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 100 odst. 1 písm. 45 odst. 1 písm. 3 GDPR, tzn. o přiměřené ochraně osobních údajů ze strany Spojeného království, není třeba získat souhlas k předávání osobních údajů, email: info@emarkanalytics.com
 • EMARK s.r.o., ID: 28861281, se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, email: info@emarkanalytics.com, kontakt: +420-2-26230692

(dále společně jen „společnosti EMARK Group“ nebo samostatně „společnost EMARK Group“).

V ostatních případech vystupují společnosti EMARK Group jako společní správci, přičemž podle dohody je v těchto případech za plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pokud jde o vykonávání Vašich práv a povinnost poskytovat Vám informace o zpracování osobních údajů, odpovědná slovenská společnost EMARK s.r.o., IČO: 35803606, se sídlem Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika. Máte-li v těchto případech jakékoli dotazy nebo nejasnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete proto kdykoli kontaktovat výše uvedenou společnost EMARK s.r.o. prostřednictvím následujících kontaktů:

 • EMARK s.r.o., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: privacy@emarkanalytics.com, kontakt: +421-2-5564 1106.

Jak je uvedeno i níže v těchto podmínkách, v některých případech jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny a poskytovány i společnostem skupiny Qlik, které v takovém případě mohou vystupovat jako samostatný správce nebo jako náš zpracovatel (viz níže). Za společnosti skupiny Qlik jsou považovány společnosti QlikTech Netherlands BV, QlikTech Inc. a jejich spřízněné osoby, jak je uvedeno na stránce www.qlik.com ZDE.

V případě, že máte ohledně osoby správce jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat e-mailem na adresu privacy@emarkanalytics.com  nebo na tel. čísle: +421-2-5564 1106, a my Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy ohledně toho, kdo a jak zpracovává osobní údaje ve Vašem konkrétním případě.

Za jakým účelem, na jakém právním základě a po jakou dobu zpracováváme a uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v níže uvedených oblastech (pro uvedené účely), a to na právním základě, jak je specifikován při konkrétním účelu zpracování osobních údajů. Pokud je v kterékoli oblasti doba uchovávání osobních údajů určena v letech, vyprší posledním dnem kalendářního roku, v němž má uchovávání vašich osobních údajů pro daný účel skončit.

 

ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD DOBA UCHOVÁNÍ
Předsmluvní vztahy se zákazníky:

V případě, že jste jako zákazník projevili zájem o naše služby, musíme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem komunikace ohledně možnosti a podmínek poskytnutí služeb (včetně analýzy prostředí, návrhu architektury řešení, ověření vhodnosti navrženého řešení ve specifických podmínkách zákazníka atd.), jakož i jednání ohledně smluvních podmínek.

Jelikož je na základě Vaší žádosti třeba provést opatření před uzavřením smlouvy (jedná se o tzv. předsmluvní vztahy), pokud je to nezbytné, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu. Po dobu, po kterou trvá komunikace ohledně předsmluvních vztahů, nejdéle však 1 rok.
Objednávky, uzavírání, plnění a ukončování smluv se zákazníky:

V případě, že máte zájem objednat si služby nabízené v našem portfoliu, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje nejen z toho důvodu, abychom mohli náležitě přijmout a vyřídit Vaši objednávku, ale také abychom mohli objednané služby poskytnout, vyřídit případnou reklamaci, ukončit smluvní vztah a provádět další činnosti a úkony s tím související.

 

Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme i bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro náležité plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

 

Po dobu trvání smlouvy a 4 roky po jejím ukončení.

Rozvoj podnikání:

Provádíme také všeobecný průzkum potenciálních zákazníků a smluvních partnerů z vlastní sítě kontaktů, z veřejných zdrojů (standardní obchodní kontakty uvedené na webových stránkách) nebo obdržené při osobní komunikaci se žádostí o další oslovení, jakož i kontaktů osob, které se přihlásily k odběru newsletteru nebo se zúčastnily marketingových či jiných akcí, případně, jejichž osobní údaje byly poskytnuty od osob participujících ve skupině Qlik. Vedeme evidenci potenciálních a stávajících zákazníků a také smluvních partnerů včetně aktivity provedené za účelem získání a udržení takového zákazníka a/nebo smluvního partnera.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, jelikož nám to umožňuje náš oprávněný zájem zvýšit prodejnost služeb z našeho portfolia a rozvinout naši podnikatelskou činnost, navázat spolupráci s potenciálním zákazníkem či smluvním partnerem, snížit administrativní zátěž spojenou s rozvojem podnikání a zároveň zajistit, aby nedocházelo k vícenásobnému oslovování těch potenciálních zákazníků a smluvních partnerů, kteří nemají o nabízené služby či spolupráci zájem.

 

Po dobu trvání komunikace s potenciálním zákazníkem a smluvním partnerem, a po dobu trvání smluvního vztahu se stávajícím zákazníkem a smluvním partnerem a 3 roky od zániku tohoto smluvního vztahu.

Přímý marketing:

Pokud jste u nás již v minulosti zakoupili služby od kterékoli společnosti EMARK Group, máme zájem Vám nabízet ke koupi i další podobné služby z našeho portfolia. Z tohoto důvodu Vám budeme zasílat nabídku takových služeb, o které byste mohli projevit zájem. Jedná se o tzv. přímý marketing.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, jelikož nám to umožňuje náš oprávněný zájem zvyšovat prodejnost našich služeb a poptávku po nich, a to ve vztahu k zákazníkům, kteří si již u nás služby zakoupili, a kteří podle nás mohou důvodně očekávat, že jim budeme další takové informace o podobných službách z našeho portfolia nabízet (zasílat). Proti zpracování Vašich údajů v rámci přímého marketingu máte právo kdykoli namítat.

 

Po dobu existence našeho smluvního vztahu a 5 let po jeho ukončení.

Marketingové aktivity:

I v případech, kdy se nejedná o přímý marketing (např. nejste ještě náš zákazník nebo Vám chceme nabídnout služby, které nejsou podobné službám, které jste si u nás zakoupili), Vás chceme informovat o novinkách, nabídkách, pozvánkách na události, školeních, či jiných speciálních akcích a reklamních nabídkách. Plánujeme takové informování provádět telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo jiným obdobným způsobem.

 

Můžeme tak učinit pouze tehdy, poskytnete-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Po dobu trvání souhlasu, který můžete odvolat kdykoliv, nejpozději však do 5 let od udělení souhlasu (po uplynutí této doby Vás můžeme požádat o opětovný souhlas, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda nám jej udělíte nebo ne).

Účast na akcích a testování služeb:

V případě, že se přihlásíte na seminář, webinář, školení, konferenci či jinou akci, nebo budete mít zájem některou z našich služeb vyzkoušet, potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje, abychom mohli Vaši účast na takové akci zabezpečit nebo Vám požadovanou službu zpřístupnit, a to včetně získávání zpětné vazby (feedbacku) a zjišťování spokojenosti, které jsou s tím spojené. Je-li to nezbytné pro zajištění kontroly přístupu na akce, u nichž je omezen počet účastníků, nebo jde o zpoplatněnou akci registrovaných účastníků, sepisuje se na akcích také prezenční listina.

 

Váš souhlas není v tomto případě nutný, jelikož projevením zájmu o účast na akci či vyzkoušením některé z našich služeb vzniká smluvní vztah, v rámci kterého budeme zajišťovat Vaši účast, případně testování služby a provádět činnosti s tím spojené.

 

Po dobu trvání akce, případně možnosti testování služby a 1 měsíc po jejich ukončení.

Fotografie a/nebo videa:

S vaším souhlasem máme zájem pořizovat fotografie a/nebo videa, na kterých bude zachycena Vaše podoba. Tyto fotografie a/nebo videa použijeme k propagaci naší činnosti a aktivit, a to zejména jejich zveřejněním v reklamních a propagačních materiálech, v médiích (televize, rozhlas, tisk), na webové stránce, v příspěvcích a v placené reklamě na sociálních sítích (zejména LinkedIn, Facebook, Instagram), v e-mailech, newslettrech a ve vyhledávání Google.

 

Můžeme tak učinit pouze tehdy, poskytnete-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Po dobu trvání souhlasu, který můžete odvolat kdykoliv, nejpozději však do 5 let od udělení souhlasu (po uplynutí této doby Vás můžeme požádat o opětovný souhlas, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda nám jej udělíte nebo ne).

Fotografie a/nebo videa bez Vaší přímé podoby:

Rovněž máme zájem pořizovat fotografie a/nebo videa, na kterých bude zachycena Vaše podoba pouze z dálky nebo ve větší skupině lidí, což znesnadní určení Vaší totožnosti. Tyto fotografie a/nebo videa použijeme pouze k propagaci té činnosti, při které byla Vaše podoba zachycena (např. účast na námi organizované akci, např. workshopu), a to zejména jejich zveřejněním v reklamních a propagačních materiálech, v médiích (televize, rozhlas, tisk), na webové stránce, v příspěvcích a v placené reklamě na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, YouTube), v e-mailech, newslettrech a ve vyhledávání Google.

 

Takové zpracování nevyžaduje Váš souhlas, neboť tyto fotografie a/nebo videa potřebujeme k propagaci akce nebo činnosti, které se účastníte a která souvisí s naší podnikatelskou činností (jedná se o náš oprávněný zájem) a fotografie a/nebo videa jsou pořizovány z dálky či ve větší skupině lidí, což znamená, že Vás bude obtížnější rozpoznat. Kromě toho budete mít vždy možnost vyhnout se zachycení Vaší podoby, přičemž pokud budete na fotografii a/nebo videu zachyceni a nebudete s tím souhlasit, můžete nás kdykoli kontaktovat a my zajistíme výmaz Vaší podoby nebo zabráníme zveřejnění fotografie a/nebo videa, pokud to bude z naší strany možné.

 

Po dobu 5 let od pořízení fotografie a/nebo videa, nebudete-li dříve úspěšně namítat proti takovému zpracování.

Články, reklamní a marketingové podklady:

V některých případech máme zájem vytvářet a zveřejňovat články, blogy a jiné reklamní a marketingové podklady, které obsahují Vaše osobní údaje (např. jako autora článku či jako poskytovatele reference nebo jiných vyjádření).

 

V případě, že máme s Vámi za tímto účelem uzavřenou smlouvu (např. smlouvu o dílo a licenční smlouvu), nepotřebujeme Váš další souhlas ke zpracování osobních údajů.

Pokud však smlouvu uzavřenou nemáme, jediným právním základem pro takové zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

 

Po dobu trvání smlouvy nebo po dobu trvání souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, nejpozději však do 5 let od udělení souhlasu (po uplynutí této doby Vás můžeme požádat o opětovný souhlas, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda nám jej udělíte nebo ne).

 

Dodavatelé, externí pracovníci a smluvní partneři:

Pokud jste naším dodavatelem, externím pracovníkem nebo jiným smluvním partnerem (např. vendorem, Qlik partnerem, OEM partnerem), potřebujeme zpracovat Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, a to zejména proto, abychom s Vámi mohli komunikovat o podmínkách smlouvy, smlouvu uzavřít a následně ji náležitě plnit a případně vypovědět.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné pro řádné plnění uzavřené smlouvy.

 

Po dobu trvání smlouvy a 4 roky po jejím ukončení.

Sdílení a případný přenos dat:

Vaše osobní údaje také potřebujeme sdílet mezi společnostmi skupiny EMARK group, a to za účelem řešení vnitřních administrativních činností skupiny EMARK Group, a také pro rychlejší, úspornější a efektivnější péči o zákazníky a smluvní partnery. V tomto případě může také docházet k přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (např. Austrálie).

Vaše základní osobní údaje potřebujeme také sdílet společnostem skupiny Qlik (zejména americké společnosti QlikTech Inc. či společnosti Zift Solutions, Inc.), a to za účelem zabezpečení prodeje Qlik řešení, vyřizování objednávek a poptávek zákazníků, či potřeby prokazování uskutečnění plnění, které je poskytováno nebo financováno některou ze společností Qlik. V tomto případě může také docházet k přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (např. USA).

 

Pro tento účel nepotřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, jelikož nám to umožňuje náš oprávněný zájem a oprávněný zájem třetích stran (společností skupiny Qlik), kterým je zájem sdílet základní údaje o zákaznících a jiných smluvních partnerech v rámci skupiny společností EMARK group z důvodu potřeby řešení vnitřních administrativních činností skupiny EMARK Group, a také pro rychlejší, úspornější a efektivnější péči o zákazníky a smluvní partnery a za účelem efektivního prodeje Qlik řešení, vyřizování objednávek a poptávek zákazníků, či potřeby prokazování uskutečnění plnění, které je poskytováno nebo financováno některou ze společností Qlik.

 

Po dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem/smluvním partnerem a některou ze společnosti EMARK Group a 4 roky po jeho ukončení.

Kontaktní osoby:

Pokud jste pouze kontaktní osobou našeho zákazníka, či jiného smluvního partnera (např. jeho statutární zástupce, zaměstnanec nebo externí pracovník), zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, kterou spolu máme uzavřenou.

 

V tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož Vaše osobní údaje je nezbytné zpracovávat z toho důvodu, aby bylo možné řádně plnit smlouvu, v rámci které jste byli uvedeni jako kontaktní osoba, a tedy našim oprávněným zájmem a oprávněným zájmem našeho smluvního partnera, pro kterého jste kontaktní osoba, je zajistit řádné a včasné plnění takové smlouvy.

 

Po dobu trvání smlouvy a 4 roky po jejím ukončení.

Účetnictví:

Jako účetní jednotka vedeme účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, přičemž z tohoto důvodu musíme zpracovávat i některé Vaše osobní údaje, které se uvádějí v účetní evidenci (např. příchozí a odchozí faktury, zápisy ohledně vedení pokladny).

 

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, jelikož je to nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti vést řádně účetnictví a plnit povinnosti s tím spojené.

 

Po dobu 10 let od vyhotovení účetního dokumentu/podkladu.

Daně:

Máme také povinnosti v oblasti daňových předpisů, zejména podle zákona o dani z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty, proto musíme zpracovávat Vaše osobní údaje i tehdy, kdy nám to daňové předpisy ukládají.

 

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, jelikož je to nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti podle daňových předpisů.

 

Podle obecně závazných právních předpisů, většinou po dobu 10 let od vyhotovení daňového dokumentu/podkladu.

Právní nároky:

V rámci naší činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržování právních předpisů, vyřizujeme právní záležitosti, a pokud je to nutné, tak uplatňujeme a vymáháme naše práva a nároky, případně se bráníme vůči uplatněným a vymáhaným právům a nárokům třetích osob.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné k tomu, abychom mohli uplatňovat a vymáhat naše práva a nároky, případně se řádně bránit vůči uplatněným a vymáhaným právům a nárokům třetích osob, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uvedené je naším oprávněným zájmem.

 

Po dobu existence a vymahatelnosti práv a nároků (zejména do okamžiku promlčení nároku).

Správa registru:

Vedeme také databázi příchozí a odchozí pošty a jiné záznamy v rámci registru podle zákona 395/2002 Sb., ve které se mohou nacházet Vaše osobní údaje, pokud jste například adresát nebo příjemce zásilky.

 

Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, jelikož je to nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti podle příslušného zákona.

 

Podle námi stanovené doby, která vychází z právních předpisů nebo námi určené délky, která odpovídá požadavku minimalizace doby uchovávání, v rámci běžné korespondence však většinou 3 roky. V případě, že Vám není jasné, po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme, je možné nás za tímto účelem kdykoli kontaktovat.

Tvorba statistik:

V některých případech vytváříme pro zhodnocení výsledků naší činnosti statistiky z osobních údajů, přičemž v tomto procesu jsou osobní údaje anonymizovány a výsledky statistiky obsahují pouze údaje, které nelze přiřadit ke konkrétní fyzické osobě.

 

Máme za to, že pro uvedené zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož statistiky vytváříme z již dostupných osobních údajů, které jsou oprávněně zpracovávány pro jiné účely, a tedy tvorba statistik je pouze odvozeným účelem.

 

Během tvorby příslušné statistiky, jejímž výsledkem je vytvoření statistiky anonymizovaných údajů.

Základní (essencial) cookies:

Abychom mohli zajistit funkčnost a bezpečnost naší webové stránky a její správné načtení ve Vašem internetovém prohlížeči, používáme tzv. základní cookies umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky.

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu, že máme zájem zajistit řádné fungování webové stránky a její základní funkcionality. Z tohoto důvodu můžeme tyto údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu.

 

 

Po dobu uvedenou v textu “Cookies” zveřejněném na webové stránce.

Druhotné (non-essential) cookies:

Jelikož Vám chceme zpříjemnit a zefektivnit používání webové stránky, využíváme i další cookies, které však nejsou nezbytně nutné pro její správné fungování, ale využívají se například pro lepší přizpůsobení reklam Vašim zájmům, analýzu a vytváření statistik, abychom mohli webové stránky upravit pro lepší fungování. Využíváme cookies třetích stran, například Google.

 

Tyto údaje můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám udělíte při návštěvě webové stránky, přičemž si můžete vybrat, zda cookies povolíte nebo ne. Zároveň máte právo takový souhlas kdykoli odvolat.

 

 

Po dobu uvedenou v textu “Cookies” zveřejněném na webové stránce.

Kontaktní formuláře na webové stránce www. emarkanalytics.com:

Na naší webové stránce máme zveřejněno několik kontaktních formulářů a chat, jejichž prostřednictvím nás můžete kontaktovat a oslovit (např. za účelem zodpovězení poptávky nebo dotazu ohledně našich služeb, podpory nebo pomoci (helpdesk), vyžádání a stažení demoverze vybraných služeb nebo konkrétní služby (produktu), stažení marketingového nebo obchodního materiálu (e-book, whitepaper atd.), a pod.). Z tohoto důvodu musíme zpracovávat i Vaše osobní údaje, které ve formuláři nebo chatu uvedete, případně které nám zpřístupníte na základě další komunikace, a to pro účely vyřízení příslušné poptávky.

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme Vás souhlas, jelikož Vaše poptávky považujeme za žádosti, které se týkají předsmluvních nebo smluvních vztahů.

V případě formuláře, kterým žádáte o zasílání newsletteru, resp. souhlasíte s marketingovými aktivitami bude pro zpracování Vašich osobních údajů vyžadován Váš souhlas.

 

Po dobu řešení příslušné poptávky.

 

V případě formuláře pro zasílání newsletterů po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, nejpozději však do 5 let od udělení souhlasu (po uplynutí této doby Vás můžeme požádat o opětovný souhlas, přičemž se můžete svobodně rozhodnout, zda nám jej udělíte nebo ne).

 

Nábor zaměstnanců:

Pokud se na nás obrátíte s žádostí o zaměstnání (např. prostřednictvím formuláře určeného k tomuto účelu), zpracováváme vaše osobní údaje pro účely posouzení vašeho životopisu nebo jiných údajů, které nám v této souvislosti poskytnete, jakož i pro účely výběrového řízení a související komunikace spojené s náborem, včetně informování o vašem úspěchu/neúspěchu jako uchazeče o zaměstnání.

 

Pokud se na nás obrátíte s žádostí o zaměstnání na konkrétní pracovní místo (pozici), zpracováváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu v rámci tzv. předsmluvních pracovních vztahů.

 

Pokud se ucházíte o zaměstnání, aniž bychom měli konkrétní volné pracovní místo, o které se ucházíte, nebo pokud chcete, abychom vaše osobní údaje uchovávali pro případná budoucí volná pracovní místa, můžeme vás do databáze uchazečů zařadit pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas.

 

V tomto případě uchováváme vaše údaje po dobu trvání výběrového řízení a 3 roky po jeho ukončení pro případ, že by v souvislosti s výběrovým řízením vznikly určité právní nároky, které by bylo třeba prokázat nebo vyvrátit.

 

V druhém případě budeme údaje uchovávat po dobu trvání souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, nejpozději však po dobu 2 let od data udělení souhlasu (po uplynutí této doby vás můžeme o souhlas znovu požádat, a to podle vašeho uvážení, ať už se rozhodnete jej udělit, či nikoli).

Sociální sítě:

Jelikož máme zájem rozvíjet naše aktivity a zajistit co nejširší povědomí o naší činnosti, zřídili jsme na sociálních sítích (např. LinkedIn) vlastní fanouškovské stránky, uživatelské účty či kanály, přes které můžete o naší činnosti získávat informace, přičemž můžete komentovat, sdílet nebo lajkovat naše příspěvky. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem správy a administrace fanouškovských stránek, uživatelských účtů a kanálů a získávání anonymizovaných údajů o statistikách.

 

Tyto osobní údaje můžeme pro tento účel zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, jelikož máme za to, že očekáváte, že budeme spravovat a zajišťovat administrativu fanouškovských stránek, uživatelských účtů a kanálů, s čímž je neoddělitelně spojeno i zpracování osobních údajů těch uživatelů, kteří se stali našimi fanoušky, komentovali nebo sdíleli náš příspěvek, či byli jinak aktivní na naší fanouškovské stránce, uživatelském účtu nebo kanálu. V případě vytváření statistik jsou nám tyto údaje zpřístupněny správci sociálních sítí pouze v anonymizované podobě, přičemž vzhledem k výše uvedenému se domníváme, že k jejich zpřístupnění a zpracování nepotřebujeme Váš zvláštní souhlas; tím není dotčena odpovědnost příslušného správce sociální sítě za zpracování Vašich osobních údajů, které slouží jako podklad pro tvorbu těchto statistik.

 

 

Po dobu existence fanouškovské stránky, uživatelského účtu, kanálu, nejpozději po dobu 5 let od zahájení zpracování osobních údajů.

IT bezpečnost:

Jelikož si dáváme záležet na zabezpečení ochrany dat a informační bezpečnosti v naší organizaci, můžeme zpracovávat osobní údaje i proto, že je to nutné z důvodu IT bezpečnosti, bezpečnostních incidentů a z důvodu řešení jiných otázek souvisejících s IT správou.

 

Uvedené můžeme realizovat i bez souhlasu, jelikož naším zájmem je ochránit informační systémy, a tedy i Vaše osobní údaje. V tomto případě zpracováváme zejména údaje o Vaší IP adrese.

 

Po dobu nezbytnou pro zajištění dosledování bezpečnostního incidentu, nejpozději po dobu 6 měsíců.

GDPR:

Máme zájem si řádně plnit všechny povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, a proto zpracováváme i Vaše osobní údaje, je-li to nezbytné pro vyřizování poptávek, žádostí, bezpečnostních incidentů a plnění povinností ve smyslu GDPR a Zákona.

 

Uvedené zpracování osobních údajů můžeme provádět i bez Vašeho souhlasu, pokud je to nezbytné k tomu, abychom splnili naše povinnosti provozovatele dle GDPR a Zákona.

 

Po dobu 5 let od vytvoření výstupu.

  

Komu zpřístupňujeme a přenášíme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje chráníme, přičemž je nezpřístupňujeme a ani neposkytujeme třetím osobám či subjektům, s výjimkou našich smluvních partnerů, kteří provádějí zpracování osobních údajů naším jménem a zabezpečují jejich ochranu podle našich pokynů (zpracovatelé). Jedná se zejména o poskytovatele cloudových služeb (od webhostingu až po aplikace využívající ke komunikaci), účetních, marketingových a IT služeb.

Jelikož skupina EMARK působí také v Austrálii, v případě, že využíváme služeb zpracovatelů nacházejících se v Austrálii, dochází k přenosu Vašich osobních údajů do Austrálie. Přenos je možné provádět i bez Vašeho souhlasu, neboť (i) dochází k poskytnutí přiměřených záruk, a (ii) jako subjekt údajů máte k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy, a to ve smyslu standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Komisí, které jsme s takovým zpracovatelem uzavřeli.

Naším zpracovatelem je také společnost Zift Solutions, Inc. (dále jen „Zift“), která zajišťuje vybrané cloudové služby v řešení Qlik, přičemž Vaše osobní údaje uchovává v datových centrech v USA, a tím v tomto případě dochází k přenosu Vašich osobních údajů do třetí země. Přenos je možné provádět i bez Vašeho souhlasu, neboť (i) dochází k poskytnutí přiměřených záruk, a (ii) jako subjekt údajů máte k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy, a to ve smyslu standardních smluvních doložek o ochraně údajů, které přijala Komise EU, které jsme uzavřeli i se společností Zift. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Zift jsou dostupné ZDE. Kromě uvedeného, ​​společnost Zift participuje na tzv. EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), a to ve smyslu rozhodnutí Komise o přiměřenosti ze dne 10.7.2023 týkající se rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA, a je uvedena v seznamu těchto participantů, viz: Participant Detail Zift Solutions ( dataprivacyframework.gov).

Vaše osobní údaje poskytujeme i jiným společnostem skupiny Qlik, a to z důvodu zabezpečení prodeje Qlik řešení, vyřizování objednávek a poptávek zákazníků, či pro potřeby prokázání uskutečnění plnění, které je poskytováno nebo financováno některou ze společností Qlik.  V případě, že uzavíráte smlouvu přímo se společností skupiny Qlik, považuje se tato společnost skupiny Qlik za správce, v ostatních případech je naším zpracovatelem. Podmínky ochrany osobních údajů Qliku naleznete na stránce www.qlik.com ZDE, přičemž v případě přenosu osobních údajů do USA platí stejné informace, jako jsou uvedeny v předchozím odstavci u společnosti Zift, přičemž QlikTech Inc. je také participantem tvz. EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), viz.: Participant Detail QlikTech Inc. (dataprivacyframework.gov).

V případě, že využíváme právních služeb auditorů, advokátů nebo jiných regulovaných profesí, jsou tito považováni za samostatné správce, a proto jsou povinni zajistit ochranu Vašich osobních údajů dle vlastních podmínek.

Pokud taková povinnost bude vyplývat ze zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, jsou Vaše osobní údaje poskytnuty i orgánům veřejné moci či jiným subjektům.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Jako zúčastněné osobě Vám z GDPR vyplývá několik práv, na která si Vás dovolujeme touto cestou upozornit. Jednotlivá práva můžete uplatnit u příslušného správce prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto podmínkách.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte nárok od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a pokud ano, tak máte právo získat k těmto osobním údajům přístup a také obdržet základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. Můžeme Vám poskytnout pouze Vaše osobní údaje, nikoli osobní údaje jiných osob. Také v případech, kdy by přístup nepříznivě ovlivnil práva jiné osoby, nemáme povinnost Vám takový přístup umožnit. Ve Vaší žádosti o přístup viditelně označte ty osobní údaje, ke kterým žádáte přístup. Vyskytnou-li se pochybnosti, můžeme Vás kontaktovat se žádostí, abyste nám upřesnili údaje, které požadujete. První poskytnutí výše uvedených osobních údajů je bezplatné. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které dotyčná osoba požádá, bude účtován administrativní poplatek ve výši 5 EUR.

Právo na opravu a/nebo doplnění osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají, jakož i právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Právo požadovat bezodkladné vymazání Vašich osobních údajů máte pouze v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování;
 • máte námitky vůči zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR:

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě existují výjimky, kdy není třeba vymazat Vaše údaje i když je splněna některá z výše uvedených podmínek (např. je to nutné k uplatňování právních nároků).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich údajů (tj. abychom Vaše údaje pouze uchovávali, a nijak je nezpracovávali), pokud:

 • jste napadli správnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro prokázání uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
 • odmítáte zpracování.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat, přičemž následně posoudíme, zda ve Vašem případě existují výjimky, kdy lze Vaše osobní údaje zpracovávat i jiným způsobem, než jen uchováváním.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my či třetí strana, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Vaší osoby vyžadující ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami, nebo důvody pro prokázání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků. Proti PŘÍMÉMU MARKETINGU máte právo KDYKOLI namítat!

Právo na přenositelnost údajů

Pokud se zpracování Vašich osobních údajů provádí automatizovanými prostředky, a to na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo získat ty osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje další osobě (správci), avšak pouze za předpokladu, že je to technicky možné.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů

Pokud jste takový souhlas poskytli, máte v neposlední řadě právo kdykoli Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, odvolat, a to zasláním odvolání na kontaktní údaje správce, pokud není možné jiným způsobem souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení práv fyzických osob nebo nařízení GDPR, můžete podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (vzor návrhu je uveřejněn na stránce Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky www.dataprotection.gov.sk), případně jinému příslušnému kontrolnímu orgánu, jehož kontaktní údaje naleznete zde: Data Protection Authorities – European Commission (europa.eu).

Je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, nebo povinné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je dobrovolné a není zákonným ani smluvním požadavkem, v důsledku čehož nemá pro vás jejich neposkytnutí žádné negativní dopady. V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na právním základě plnění smlouvy nebo plnění zákonných povinností, tak může mít jejich neposkytnutí za následek nemožnost plnění takové smlouvy nebo porušení zákonné povinnosti. V případě nezbytných cookies může mít neposkytnutí osobních údajů za následek nefunkčnost webové stránky. V ostatních případech pro Vás neposkytnutí osobních údajů žádný nepříznivý dopad nemá.

Verze aktualizována dne: 1.3.2024

  Jméno a příjmení

  Společnost

  E-mail

  Souhlasím se zpracováním svých údajů pro účely marketingových aktivit společnosti EMARK Group.
  Další informace, včetně specifikace společností EMARK Group a rozsahu konkrétních marketingových aktivit, k nimž dáváte souhlas, naleznete v Podmínkách ochrany soukromí a osobních údajů ZDE.